Hoang Tam Company Limited

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Dụng cụ đo lường là một thiết bị để đo một đại lượng vật lý. Trong khoa học vật lý, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật, đo lường là hoạt động thu thập và so sánh các đại lượng vật lý của các đối tượng và sự kiện trong thế giới thực. Các đối tượng và sự kiện tiêu chuẩn đã thiết lập được sử dụng làm đơn vị, và quá trình đo lường đưa ra một con số liên quan đến mục đang nghiên cứu và đơn vị đo lường được tham chiếu. Dụng cụ đo và các phương pháp kiểm tra chính thức xác định việc sử dụng dụng cụ, là phương tiện để thu được các quan hệ của các con số này. Tất cả các dụng cụ đo đều có mức độ sai số và độ không đảm bảo đo khác nhau. Những dụng cụ này có thể bao gồm từ những vật đơn giản như thước kẻ và đồng hồ bấm giờ đến kính hiển vi điện tử và máy gia tốc hạt. Thiết bị đo lường ảo được sử dụng rộng rãi trong sự phát triển của các thiết bị đo lường hiện đại. A measuring instrument is a device to measure a physical quantity. In the physical sciences, quality assurance, and engineering, measurement is the activity of obtaining and comparing physical quantities of real-world objects and events. Established standard objects and events are used as units, and the process of measurement gives a number relating the item under study and the referenced unit of measurement. Measuring instruments, and formal test methods which define the instrument's use, are the means by which these relations of numbers are obtained. All measuring instruments are subject to varying degrees of instrument error and measurement uncertainty. These instruments may range from simple objects such as rulers and stopwatches to electron microscopes and particle accelerators. Virtual instrumentation is widely used in the development of modern measuring instruments.

Copyright © 2021 Hoang Tam Company Limited. All Rights Reserved.

Hotline: +84916049069
Chỉ đường icon zalo Zalo: +84916049069 SMS: +84916049069
Hoang Tam Company Limited
Hotline tư vấn miễn phí: +84916049069